Gaia Kooli põhikiri

Gaia Kooli põhikiri

1. Kooli põhikirja üldsätted

1.1. Kooli nimi on Gaia Kool (edaspidi kool).
1.2. Kool tegutseb Tallinnas.
1.3. Kool paikneb aadressil Weizenbergi 20/1, Tallinn, 10150.
1.4. Kool on MTÜ Gaia Hariduse Selts (edaspidi kooli pidaja) struktuuriüksusena tegutsev kool, mille juhtorganiteks on kooli direktor ja kooli nõukogu.
1.5. Koolis on loodud õpilastele võimalused hariduse omandamiseks I, II ja III
kooliastmes ning koolikohustuse täitmiseks.
1.6. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.7. Kooli õppekeel on eesti keel.

2. Direktori pädevus, ülesanded, määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus

2.1. Direktori pädevus
2.1.1. Kooli juhib ja esindab direktor, järgides kooli pidaja ja kooli nõukogu
seaduslikke korraldusi.
2.1.2.Direktor hoolitseb kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite
sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
2.2. Direktori ülesanded
2.2.1. esitab kooli nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate kooli arendus- ja
õppetegevusest, majanduslikust seisundist ning teavitab viivituseta kooli
majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud
ettekirjutus(t)est;
2.2.2. korraldab ja kontrollib kooli arengukava täitmist ning esitab kooli nõukogule iga-aastase kooli arengukava täitmise ülevaate;
2.2.3. korraldab ja kontrollib kooli õppekava täitmist;
2.2.4. koostab eelarve projekti ja esitab kooli eelarvevahendite kasutamise aruande kooli nõukogule;
2.2.5. juhib õppenõukogu tegevust;
2.2.6. kinnitab kooli päevakava;
2.2.7.otsustab pikapäevarühma moodustamise koolis;
2.2.8.sõlmib, muudab ja lõpetab personali töölepingud, viib läbi konkursi
pedagoogide (v.a direktori) vabade ametikohtade täitmiseks;
2.2.9.kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku;
2.2.10. täidab muid seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, töölepingust ja
ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.
2.3. Oma otsused vormistab direktor käskkirjaga.
2.4. Direktori käskkirjad on töötajatele ja õpilastele täitmiseks kohustuslikud.
2.5. Direktori määramise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus
2.5.1. Direktori määrab ametisse ja kutsub tagasi kooli pidaja.
2.5.2. Kooli pidaja sõlmib direktoriga tähtajatu töölepingu õigusaktides sätestatud korras.

3. Kooli nõukogu pädevus ja ülesanded, liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus

3.1. Kooli nõukogu pädevus
Kooli nõukogu on kollegiaalne kogu, mille töö eesmärgiks on kooli juhtimise
toetamine nõuandva organina kooli direktorile ja kooli pidajale.
3.2. Kooli nõukogu ülesanded
3.2.1.kooli pidajale kooli põhikirja muutmisettepanekute esitamine;
3.2.2.direktori iga-aastase arengukava täitmise ja töö ülevaate ärakuulamine;
3.2.3.direktori ülevaate ärakuulamine kooli eelarve täitmise kohta;
3.2.4.ettepanekute tegemine kooli pidajale ja kooli direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;
3.2.5.kooli õppekava kohta muutmisettepanekute tegemine;
3.2.6.seisukoha andmine teistes küsimustes, käesoleva põhikirja, seaduse või selle alusel antud õigusakti alusel.
3.2.7.arvamuse andmine arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta.
3.3. Kooli nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, volituste kestus
3.3.1.Kooli pidaja määrab, kinnitab ja kutsub tagasi kooli nõukogu liikmed.
3.3.2.Ettepaneku liikmete määramiseks ja tagasikutsumiseks saavad teha kooli
nõukogu esimees ning liikme esitanud õppenõukogu, lastevanemate
üldkoosolek, õpilasesindus, pidaja.
3.3.3.Kooli pidaja kinnitab kooli nõukogu koosseisu õppeaasta alguses kuni kolmeks aastaks 5-liikmelisena.
3.4. Kooli nõukogu koosseis
3.4.1. kooli direktor;
3.4.2..1 pedagoogide esindaja, kelle kandidaat valitakse kooli õppenõukogu poolt;
3.4.3. 2 lastevanemate esindajat, kelle kandidaadid valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul;
3.4.4.1 kooli pidaja esindaja.
3.5. Kooli nõukogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.6. Kooli nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kolm korda aastas.
3.6.1.Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.
3.6.2.Nõukogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.
3.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest.
3.8. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.9. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt anti üle poole koosolekul osalenud liikmete häältest.

4. Õppenõukogu ülesanne ja koosseis

4.1. Õppenõukogu ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaks määramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
4.2. Õppenõukogu lähtub oma tegevuses seaduses ning haridus- ja teadusministri määruses kehtestatust.
4.3. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, õppenõukogu esimees on kooli direktor ning aseesimees kooli õppealajuhataja.

5. Põhikirja muutmise kord

5.1. Kooli direktoril ja kooli nõukogul on õigus esitada ettepanekuid kooli põhikirja muutmiseks.
5.2. Kooli põhikirja muudatused kinnitab kooli pidaja, kuulates ära kooli nõukogu ettepanekud.
5.3. Erakooli põhikirja kinnitab erakooli pidaja.

6. Õppekorralduse alused

6.1. Kooli peamiseks ülesandeks on õpilase arengu toetamine õppe- ja kasvatustöös õppe ja kasvatusprotsessi kaudu.
6.2. Koolis luuakse positiivne ja õppimist soodustav arengu keskkond, kus lapsevanemad, õpilased ja õpetajad teevad koostööd ühiste eesmärkide saavutamiseks.
6.3. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on kooli õppekava ja kodukord.
6.4. Kooli õppekava on koostatud põhikooli riikliku õppekava alusel ning kinnitatud kooli pidaja poolt.

6.5. Kooli õppekava on kõigile tervikuna kättesaadav paberkandjal kooli raamatukogus ja elektrooniliselt kooli veebilehel.
6.6. Koolis on statsionaarne õppevorm.
6.7. Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.
6.8. Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, -päev, -nädal, -kursus, -veerand, poolaasta.
Õppetund või -tunnid on ka õppematk, -käik, -ekskursioon ja -laager.
6.9. Õppeaasta koosneb kahest hindamisperioodist (kokku 175 õppepäeva aastas) ja koolivaheaegadest.
6.10. Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses
õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub
õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.
6.11. Õppetunni pikkus, vahetundide pikkused, päeva- ja nädalakoormused on
sätestatud kooli päevakavas vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele õppetunni ja vahetunni pikkusele ning päeva- ja nädalakoormusele.
6.12. Õpilaste arvu klassis või rühmas määrab kooli nõukogu, arvestades
õppeasutustele õigusaktides kehtestatud piiranguid.
6.13. Õpitulemuste kindlaksmääramine toimub hinnete, hinnangute, kokkuvõtvate hinnete, riiklike tasemetööde ja eksamite põhjal.
6.14. Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.
6.15. Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet.

7. Koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

7.1. Kool võib korraldada õppekavavälist tegevust, milles osalemine ja mille
kaasrahastamine toimub õpilase või tema vanema nõusolekul.
7.2. Õppekavavälises tegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.
7.3. Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.
7.4. Kool võib osutada järgmisi teenuseid:
7.4.1. kooli kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine;
7.4.2. pedagoogilise tegevusega seotud ürituste ja koolituste korraldamine.
7.5. Teenuste osutamise eest võtab kool tasu kooli pidaja poolt kehtestatud teenuste hinnakirja alusel.

8. Õpilaste kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord

8.1.Õpilaste vastuvõtt kooli

8.1.1. Lapse vastuvõtmine eelkooli

8.1.1.1. Kool võib moodustada eelkooli 6-aastastele lastele.

8.1.1.2.Eelkooli eesmärk on Gaia Kooli põhimõtteid järgides toetada 6-aastaste laste terviklikku arengut kooliküpsuse kujunemiseni. Eelkool annab lastele ja nende vanematele võimaluse saada kogemus Gaia Kooli meetoditest.

8.1.1.3.Eelkoolis osalemine toimub eelregistreerimise alusel.

8.1.1.4.Eelkooli kulude katmine toimub eelkoolis osalevate õpilaste vanemate kaasrahastamisel.

8.1.2. Lapse vastuvõtmine 1. klassi

8.1.2.1. Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse koolis alates jooksva aasta märtsikuust.

8.1.2.2. Õpilase eelregistreerimine kooli toimub lapse seadusliku esindaja või eestkostja (edaspidi lapsevanem) poolt kooli kodulehe kaudu esitatud avalduse alusel.

8.1.2.3.Laste vastuvõtmiseks 1. klassi moodustab direktor vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kelle ülesandeks on viia läbi vestlused kooli tuleva lapse ja tema vanemate või hooldajatega ning komplekteerida klass. Vajadusel kaasab vastuvõtukomisjon kooli tugispetsialiste;

8.1.2.4. Eelisjärjekorras viiakse vastuvõtuvestlused eelregistreerumise järjekorras läbi kooli õpilaste õdede-vendadega ja kooli eelkooli õppes osalenud lastega;

8.1.2.5.Lapse kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, arvestades kooli vastuvõtukomisjoni otsust.

8.1.3. Õpilase vastuvõtmine 2.-9.klassi

8.1.3.1. 2.-9. klassi võetakse õpilasi vastu vabade õpilaskohtade olemasolul;

8.1.3.2. Õpilase vastuvõtmiseks 2.-9.klassi kutsub direktor lapse ja lapsevanema vestlusele, kuhu on kaasatud klassijuhataja ja tugispetsialist. Sobivuse korral kutsub klassijuhataja lapse prooviõppepäevadele;

8.1.3.3.õpilase sobivuse korral vastavasse klassi, teeb kooli direktor otsuse vastuvõtmiseks arvestades klassijuhataja ettepanekut.

8.1.1. Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse koolis alates jooksva aasta märtsikuust. 2.-3. klassi võetakse õpilasi vastu vabade õpilaskohtade olemasolul. I klassid komplekteeritakse 31. maiks.

8.1.4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjalikus vormis taotluse, millele lisab:

8.1.4.1.sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

8.1.4.2.ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;

8.1.4.3. koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduse kaardi, kui laps asub õppima 1.klassi;

8.1.4.4. eelmisest koolist väljastatud individuaalse arengu jälgimise kaardi, kui õpilane asub õppima 2.-9. klassis;

8.1.5. Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu (edaspidi leping) õpilasega või tema seadusliku esindajaga. Lepingus võtab kool kohustuse anda õpilasele õppekavale vastavat haridust ning õpilane kohustub järgima õigusakte, sh kooli kodukorda.

8.1.6. Kui õpilane plaanib lapsevanema soovil vahetada kooli, esitab lapsevanem oma soovi kooli direktorile kirjalikult. Saades lapsevanemalt taotluse, arvab kool lapse õpilaskandidaatide nimekirjast välja.

8.1.7. Välismaalasest õpilaskandidaadi õppekeele oskus peab olema piisav õppetöös osalemiseks ning seda hinnatakse igakordselt individuaalselt.

8.2. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise kord

8.2.1. Õpilase arvab kooli õpilaste nimekirjast välja direktor oma käskkirjaga „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses“ sätestatud alustel.

8.2.2. Kooli juhataja, arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja, kui: 8.2.2.1.lapsevanem on esitanud vastava avalduse;

8.2.2.2. õpilane on asunud haridust omandama teises koolis;

8.2.2.3. õpilane lõpetab kooli;

8.2.2.4. lapsevanem ei täida kooli pidajaga sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi; 8.2.2.5.õpilane ei järgi kooli pidaja või kooli õigusakte ning eelnevalt on lapsevanema teadmisel kasutusele võetud muid mõjutusvahendeid, mille rakendamine pole andnud soovitud tulemust.

8.2.3. Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool lapsevanemale või täiskasvanud õpilase puhul õpilasele endale vastava taotluse alusel:

8.2.3.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

8.2.3.2. väljavõtte õpilase tervisekaardist;

8.2.3.3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

8.2.3.4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

8.2.4. Kui õpilase lahkumiseks esitab avalduse lapsevanem, kes ei ole sõlminud kooliga lepingut, teavitab kool sellest esimesel võimalusel lepingu sõlminud lapsevanemat. 8.2.5. Õpilase nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud ja likvideerima muud kooliga seotud võlgnevused. 8.2.6. Kooli lõpetamiseks peab õpilane täitma kooli õppekavaga kehtestatud nõuded. Õppekava täies mahus täitnule väljastatakse lõputunnistus ning taotluse alusel lapsevanemale või täiskasvanud õpilasele ka väljavõte õpilase tervisekaardist.

8.2.7. Haridust tõendavaid dokumente annab kool välja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud vormis ja korras.

9. Õpilaste õigused ja kohustused

9.1. Koolis reguleerivad õpilaste käitumist Eesti Vabariigi seadused, nende alusel välja antud õigusaktid, kooli põhikiri ja kooli kodukord.
9.2. Õpilaste õigused
9.2.1. moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
9.2.2. kasutada klassivälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid vastavalt kehtestatud korrale ja sihtotstarbele;
9.2.3. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
9.2.4. pöörduda oma õiguste kaitseks õpilasesinduse, klassijuhataja, kooli direktori, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitse organisatsioonide poole;
9.2.5. osaleda kooli ringide, stuudiote jne töös, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
9.2.6. saada esmaabi;
9.2.7. saada igakülgset õpiabi arenguks ja eneseteostuseks;
9.2.8. saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta klassijuhatajalt või õpetajalt;
9.2.9. avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.
9.3. Õpilaste kohustused
9.3.1. täitma koolikohustust, valmistuma ning osa võtma õppekavas ette nähtud õppetundidest, õigeaegselt sooritama õppeülesanded (kodu- ja kontrolltööd jne);
9.3.2. osalema õppetöös vastavalt kehtivale õppekorraldusele ja suhtuma õppetöösse kohusetundlikult – valmistuma igaks õppetunniks, võtma kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppetarbed, mitte häirima klassikaaslaste ega õpetajate tööd, osalema tunnis aktiivselt, tunnist põhjendatud vajadusel väljumiseks paluma õpetajalt luba;
9.3.3. täitma kooli kodukorda;
9.3.4. suhtuma kõikidesse inimestesse lugupidavalt, väärikalt ja heatahtlikult ning järgima üldtunnustatud käitumisnorme;
9.3.5. kasutama õppevahendeid ning õppetööks vajalikke ruume vastavalt nende otstarbele, hoidma kooli kasutuses olevat vara;
9.3.6. teatama kõikidest vägivallajuhtumitest viivitamatult klassijuhatajale, õpetajatele, õppejuhile või kooli direktorile;
9.3.7. kandma kooli kodukorraga sätestatud riietust ja vahetusjalatseid, vastutama oma isiklike asjade eest, hoidma neid talle eraldatud kapis, garderoobikapis või sahtlis.
Üldkasutatavatesse ruumidesse jäetud esemete eest kool ei vastuta.

10. Esimese õpilasesinduse valimise kord, õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

10.1. Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.
10.2. Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
10.3. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor.
10.4. Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul.
10.5. Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased
10.6. Kui esimene õpilasesindus on valitud, koostab õpilaskond direktori määratud koolitöötaja abil õpilasesinduse põhimääruse. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle  muudatused kiidetakse heaks õpilaskonna üldkoosolekul. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

11. Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

11.1. Kooli töötajateks on õpetajad ja teised töötajad.
11.2. Kooli personali koosseisu määrab kooli pidaja kooli direktori ettepanekul.
11.3. Kooli õpetajatena käsitletakse õpetajaid, direktorit ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.
11.4. Kooli personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor vastavuses tööseadustega ja muude õpetajate töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
11.5. Õpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab kooli nõukogu direktori ettepanekul.
11.6. Õpetajate õigused
11.6.1. osaleda kooli arendustegevuses;
11.6.2. teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
11.6.3. pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
11.6.4. nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
11.6.5. saada vajadusel täienduskoolitust;
11.6.6. arengu- ja tulemusvestlusele.
11.7. Õpetajate kohustused
11.7.1. võtma aktiivselt osa kooli tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;
11.7.2. tegema järjepidevalt koostööd lastevanematega;
11.7.3. tegelema erialase enesetäiendamisega;
11.7.4. kandma hoolt õpilaste eest, olema kursis õpilaste edasijõudmise ja arenguga;
11.7.5. järgima õppetöö läbiviimisel kehtestatud õppekava;
11.7.6. andma aru oma tööst, kui kooli nõukogu või direktor seda nõuavad.
11.8. Teiste kooli töötajate õigused
11.8.1. teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
11.8.2. pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
11.8.3. nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
11.8.4. saada vajadusel täienduskoolitust;
11.8.5. arengu- ja tulemusvestlusele.
11.9. Teiste kooli töötajate kohustused
11.9.1. võtma aktiivselt osa kooli tööst vastavalt töölepingule ja ametijuhendile;
11.9.2. tegelema erialase enesetäiendamisega;
11.9.3. kandma hoolt õpilaste eest;
11.9.4. andma aru oma tööst, kui kooli nõukogu või direktor seda nõuavad.
11.10. Õpetajate ja teiste kooli töötajate ülesanne on õppe- ja kasvatuskeskkonna loomine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste kodudega.
11.11. Personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.
11.12. Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
11.13. Kooli personali täpsemad ülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks kooli asjaajamiskorraga, töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

12. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

12.1. Õppemaksu suurus kinnitatakse kooli pidaja otsusega igal aastal vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust.
12.2. Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta.
12.3. Õppemaksu suurus võib olla diferentseeritud lähtuvalt kooli tegutsemise asukohast või õpilasele individuaalse õppekava põhjal määratud erisustest.
12.4. Õppemaksust vabastamist kehtestatud ei ole.
12.5. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:
12.5.1. koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
12.5.2. perel on majanduslikud raskused;
12.5.3. laps elab lastekodus.
12.6. Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse.
12.7. Kooli pidaja teeb otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.
12.8. Kooli pidaja õppetoetuseid ei anna.

13. Majandamise ja asjaajamise alused

13.1. Koolil on oma eelarve.
13.2. Kooli eelarve tulud moodustuvad õppetasudest, eraldistest riigi- ja valla- või linnaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning käesolevas põhikirjas sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.
13.3. Kooli pidaja korraldab majandamist lahus kooli pidaja teiste asutuste ja ettevõtete majandamisest.
13.4. Kooli asjaajamine tugineb Vabariigi Valitsuse kehtestatud määrusele „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”.
13.5. Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja hoidmisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete ning dokumentide täitmise ja pidamise korrast.
13.6. Kooli majandusaasta algab 1. augustil ning lõppeb 31. juulil.

14. Kooli tegevuse lõpetamine

14.1.Kooli pidaja on kohustatud algatama kooli tegevuse lõpetamise, kui
14.1.1. koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
14.1.2. kooli pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
14.1.3. kooli pidaja või kooli nõukogu on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
14.1.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
14.2.Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.
14.3.Kooli tegevuse lõpetamisel korraldab kooli pidaja õpilastele võimaluse jätkata õpinguid vastava taseme hariduse omandamist võimaldavas koolis.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)