Hindamise Põhimõtted

Gaia Kool on seadnud eesmärgiks toetada õpilastes süvaõppimise võimekust, rakendatakse kujundavat hindamist. Kujundav hindamine on õppimist toetav kokkuvõtlik sõnaline tagasiside saavutatud tulemustele. Õpetaja ülesanne on innustada ja suunata õpilast edasisel õppimisel ning kavandada edasise õppimise eesmärgid. Kujundav hindamine keskendub eelkõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega. Tagasiside kirjeldab õigel ajal ja võimalikult täpselt õpilase tugevaid külgi ja vajakajäämisi ning sisaldab ettepanekuid edaspidisteks tegevusteks, mis toetavad õpilase arengut.

Gaia kooli Hindamise ja tagasisidestamise juhend

 

Süvaõppimisele on iseloomulikud alljärgnevad jooned:

1) õppija püüab mõttest aru saada;
2) õppur otsib mudeleid ja põhimõtteid;
3) õppija seostab mõtteid varasema kogemusega;
4) õpilane suhestub aktiivselt aine sisuga

 

Süvaõppimise toetamiseks kasutatakse koolis kujundavat hindamist.

Kujundava hindamise eesmärgid on:

 • suunata ja soodustada õppimist;
 • anda  tagasisidet õppimise kohta;
 • toetada  õppija eneseanalüüsi-ja hindamisoskuste kujunemist;
 • peegeldada õpetaja ootusi õppimise suhtes;
 • kontrollida õpilaste edasijõudmist;
 • anda alus õppija edasise käekäigu üle otsustamiseks;
 • arendada õpetamist;
 • anda õpetajale tagasisidet õpetamise kohta.

Kujundava hindamise käigus otsitakse vastust kolmele küsimusele:

1) Kus ma olen?
2) Kuhu ma tahan jõuda?
3) Mis pean selleks tegema, et sinna jõuda?

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)