Kodukord

GAIA KOOLI KODUKORD

Kinnitatud Gaia Kooli juhataja poolt 28. veebruaril 2018

käskkirjaga nr 1-6/6

I          Üldpõhimõtted

 • Õppetööd ja suhtlemist Gaia Koolis toetab ühtne väärtusruum, mille looja ja hoidja on kooli iga õpilane, töötaja ja lapsevanem.
 • Gaia Kooli põhiväärtused on kirjeldatud kooli arengukavas.
 • Kooli kodukorra järgimine õpilaste, vanemate ning õpetajate poolt on eelduseks harmoonilise, rõõmuküllase ning arendava keskkonna igapäevaseks loomiseks koolis.
 • Kooli kodukord on avalikustatud kooli kodulehel ning koopia on lugemiseks tervele kooliperele teadetahvlil.

II         Koolipäev

 • Koolipäev Gaia Koolis algab kl 9.00.
 • Iga koolipäev algab ja lõppeb koolipere ühise ringiga, kus jagatakse mõtteid, soove ja ootusi koolipäeva osas ning antakse tagasisidet möödunud sündmuste kohta.
 • Tunde alustab ja lõpetab klassiõpetaja, kujundades tunni kestuse vastavalt laste vanusele, vajadustele ja õppetööks vajalikele eeldustele.
 • Tualettruumi kasutamiseks tunni ajal küsib õpilane õpetajalt luba.
 • Tunni ajal annab õpilane viisakalt märku, kui soovib sõna. Õpilane oskab austada kaasinimesi, teisi kuulata ning oma sõnajärge oodata.
 • Õpilane hoiab pidevalt korras oma töökoha. Tunni lõppedes kontrollib tunnis olnud õpetaja, et õpilased korrastavad oma töökoha.
 • Laudade, toolide või muude esemete rikkumise avastamisel vastutab puhastamise eest teo põhjustaja, põhjustaja mitteleidmisel teeb töökoha korda selle igapäevane kasutaja.
 • Koolipäeva lõpul korrastab klassiruumi korrapidajaõpilane vastavalt klassi korrapidamise graafikule ning klassis kehtestatud korrapidajaõpilase tööülesannetele.
 • Õpilased võivad kooli ruumides viibida pärast tundide lõppu kokkuleppel klassiõpetajaga või mõne muu aine õpetajaga.
 • Mobiiltelefonid on tundide ajal välja lülitatud või hääletul režiimil.
 • Vahetund on ette nähtud puhkamiseks. Vahetunni alguse ja lõpu algklassides kehtestab klassiõpetaja.
 • Kui õpilane ei suuda tunni korda järgida, on koolil õigus nõuda lapsevanema kohalolekut tunnis, tagamaks lapse õppe resultatiivsust.
 • Koolipäeval kannab õpilane riideid, mis on mugavad ning kehasõbralikud ning võimaldavad vaba liikumist. Õppekäikude ajal kannab õpilane riideid, mis on sobivad õppekäigu eesmärgiga ning on ilmastikule vastavad. Koolis on lapsel vahetusjalatsid.
 • Koolivormi kandmine on vabatahtlik.

III       Hindamine

 • Gaia Kooli algkoolis toimub sõnaline hindamine.
 • Klassiõpetaja või juhataja teavitab vanemaid õpilaste edasijõudmisest ning arenguvajadustest e-kirja teel vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kalendrikuus.
 • Klassiõpetaja teavitab vanemaid jooksvalt oma klassi laste vajadustest ning võimalikest mahajäämustest või erilistest annetest. Ühiselt leitakse parimad võimalused lapse arengu toetamiseks.
 • Vähemalt kaks korda õppeaastas peab klassiõpetaja õpilasega ja/või tema esindajaga arenguvestluse.

IV       Õppest puudumisest teavitamise kord

 • Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
 • Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
 • õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine;
 • läbimatu koolitee või ilmastikutingimused;
 • olulised perekondlikud põhjused;
 • muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
 • Kool peab õppest puudumise kohta arvestust ja teavitab sellest vanemat.
 • Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande täitmisest.
 • Koolipäeva keskel võib õpilane lahkuda koolist ainult klassiõpetaja või klassiõpetaja puudumisel aineõpetaja või juhtkonna loal.
 • Õpilase vanem teavitab klassiõpetajat puudumisest, selle põhjustest ning arvatavast kestusest puudumise esimese päeva hommikul.
 • Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
 • Perekondlikel põhjustel või õpilase muuks pikemaks puudumiseks (reis, treeninglaager vms) esitab lapsevanem juhatajale avalduse hiljemalt 1 nädal enne plaanitava perioodi algust.
 • Kui puudumine kestab 1 või enam nädalat, lepib enne puudumisperioodi õpilase vanem kirjalikult kokku tegevused ja vastutajad õppelünkade ennetamiseks.
 • Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste korral rakendab kool kodukorras nimetatud mõjutusvahendeid.

 V Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

 • Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal ja õppekäikudel tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
 • Vaimse ja füüsilise turvalisuse igapäevase hoidmise eest vastutavad kõik koolipere liikmed.
 • Klassiõpetaja tutvustab vähemalt kord kooliaasta alguses ning vajadusel ka õppeaasta keskel kooli kodukorda, tule-, elektri- jt ohutusnõudeid ning muid kooli töökorraldust puudutavaid dokumente ning kokkuleppeid.
 • Õpilane käitub terviseteadlikult; ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ning ei harrasta hasartmänge.
 • Vaimset või füüsilist vägivalda märkav õpilane pöördub lähedaloleva täiskasvanu poole, kes osutab esmast abi ja pöördub juhtumi lahendamiseks klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või kooli direktori poole.
 • Õppekäigul nii Eestis kui Eestist väljaspool vastutavad õpilaste turvalisuse eest õpilasi saatvad õpetajad.
 • Õppekäigul turvalisuse eest vastutav õpetaja:
 • teavitab õpilasi õppekäigu korraldusest ja õppekäigul käitumisest (ka ärakadumise korral); teavitab lapsevanemaid õppekäigu eesmärgist ja ajakavast;
  • võtab kaasa õpilaste nimekirja, millele on lisatud turvalisuse eest vastutava õpetaja kontaktandmed;
  • võtab kaasa õpilaste ja nende vanemate või hooldajate kontaktandmed;
  • võtab mitmepäevase väljasõidu korral kaasa esmaabikomplekti;
  • veendub, et õpilastel on kaasas vajalikud kaitsevahendid (nt jalgratast kasutaval õpilasel kiiver).
 • Kui mõni õpilane jääb teadmata põhjusel õppekäigule/väljasõidule tulemata, informeerib vastutav õpetaja kohe sellest tema vanemaid või hooldajaid.
 • Õpilaste ja koolitöötajate turvalisuse ning õpilaste üle järelevalve tagamiseks võib kool kontrollida kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumist ning piirata õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumist.
 • Jälgimisseadmestikku Gaia Koolis ei kasutata.
 • Ulatuslikuma vägivalla juhtumi lahendab kooli juhtkond koostöös klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi, lapsevanema ja teiste vajalike isikute ning organisatsioonidega.
 • Hädaolukorra lahendamine nii koolis kui õppekäikudel on kirjeldatud Gaia Kooli hädaolukorra lahendamise plaanis.
 • Kooli territooriumil viibivatest alkoholi- või narkojoobes või suitsetavatest isikutest teatab õpilane või kooli töötaja koheselt kooli direktorile, kes edastab teate politseiesindajale vastavate meetmete rakendamiseks.
 • Kooli õuealale võivad mootorsõidukid siseneda vaid kauba maha- või pealelaadimise ajaks. Parkida tuleb mootorsõidukid väljaspool kooli territooriumi selleks ettenähtud parkimiskohtadele või parklatesse.
 • Õpilane ei kanna koolis kaasas mittevajalikke ega keelatud esemeid ega aineid, sh mistahes narkootilist joovet tekitavad ained, tuli- ja külmrelvad. Keelatud aine ja eseme omamisest teavitab kool politseid.
 • Filmimine, pildistamine ja suulise teksti salvestamine on õpilasele ilma täiskasvanu loata koolipäeva ajal keelatud.
 • Õppekäikudel kehtestab mobiiltelefoni kasutamise korra õpilasi saatev õpetaja.
 • Õpilase omal algatusel aineõpetaja juhiseta kooli kaasa võetud tehniliste vahendite eest vastutavad õpilane ja pere.
 • Õpilane annab kaasa võetud eseme hoiule, kui eset kasutatakse viisil, mis ei vasta kooli kodukorrale või kui seda võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise või võõra asja kahjustamise.
 • Ese tagastatakse õpilasele või õpilase vanemale vastavalt kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja nende tagastamise korrale.
 • Turvalisust ohustavate olukordade tekkimise ennetamiseks võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.
 • Koolidirektori korraldusel kirjutab kooli töötaja, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjaliku seletuse.

VI  Kooli hoiule antud esemete hoiustamise ja tagastamise kord 

 • Kooli hoiule antud esemete hoiustamisel ja nende tagastamisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 883 – § 986 sätestatust.
 • Koolitöötaja peab tagama hoiulevõetud eseme hoidmise selle säilimist tagaval viisil.
 • Ese tagastatakse ainult omanikule või tema esindajale. Eseme korduval hoiule andmisel tagastatakse see vaid lapsevanemale.
 • Eseme hoiulevõtmist võib rakendada üksnes nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

VII  Sündmustel osalemine

 • Gaia Koolis toimuvad sündmused, matkad, projektipäevad ja reisid jms. määratakse kindlaks kooliaasta üldtööplaanis õppeaasta alguses. Kõigi sündmuste täpne toimumisaeg kujuneb õppetöö käigus.
 • Kooliaasta üldtööplaanis kinnitatud sündmused on nähtavad aastakalendris kooli kodulehel. Kõikidest jooksvatest uudistest ja sündmustest teavitatakse lapsevanemaid kooli kodulehe, e-postilisti või algklassides õpilaspäeviku kaudu hiljemalt 1 nädal enne sündmuse toimumist.
 • Gaia Kooli poolt korraldatud sündmusel osalemisel saadab õpilasgruppi vähemalt 1 õpetaja või abiõpetaja staatuses lapsevanem 10 õpilase kohta.
 • Õpilasgruppi saatev õpetaja vastutab sündmusel õpilaste turvalisuse eest.
 • Lapsevanematel on soovitus osaleda kõigil kooli vaba aja sündmustel vastavalt oma soovile ja võimalustele.

 

VIII Tugi- ja mõjutusmeetmed ja nende rakendamisest teavitamise kord

 • Kool võib otsustada, kuidas õpilast toetada või mõjutada.
 • Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:

–          õpilase käitumise arutamine vanemaga;

–          õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;

–          õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus;

–          õpilasele tugiisiku või tugispetsialisti määramine;

–          individuaalse õppekava rakendamine;

–          kirjalik noomitus;

–          esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

–          õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

–          konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

–          kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

–          ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks sündmustest ja väljasõitudest;

–          ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

 

 • Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustest ja korrast.
 • Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab kool õpilase vanemat Stuudiumi või e-maili kaudu või muus sobivas vormis. Vanem teavitab kooli antud info kätte saamise kohta (vastus e-maili teel, allkirjastatud teade paberkandjal vms).

 

IX Õpilase tunnustamise ja laitmise kord

 • Tunnustamise eesmärk on toetada õpilase arengut ja tõsta õppeprotsessi tulemuslikkust.
 • Gaia Kooli õpilasi tunnustatakse:
  • Suulise kiitusega,
  • Kirjaliku kiitusega Stuudiumi keskkonnas,
  • Kiituskirjaga väga heade õpitulemuste eest õppeaasta lõpul.
 • Ebaväärika käitumise, kooli kodukorra rikkumise või hoolimatu õppetöösse suhtumise eest võib kasutada individuaalselt järgmisi mõjutusvahendeid:
  • Suuline laitus,
  • Kirjalik laitus Stuudiumi keskkonnas,
  • Õpilase käitumise arutamine vanematega,
  • Õppetunnist eemaldamine õppeülesande täitmise kohustusega,
  • Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitul

XI Kooli ruumide ja vara tasuta kasutamine

 • Kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite õppekavavälises tegevuses tasuta kasutamine on lubatud direktori loal.
 • Ruumide kasutamisel peab õpilane järgima vastava ruumi kasutamiskorda ja –graafikut.

XII Gaia Kooli õpilase käitumise hea tava

 • Gaia Kooli õpilasel on õigus:
  • avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamiseks;
  • kuuluda õpilasomavalitsusse;
  • olla omanäoline ja oodata, et seda tunnustatakse;
  • pöörduda õpetaja või mõne teise kooli töötaja poole, kui tunned, et sind on solvatud või mõnel muul viisil õnnetuks tehtud ning saada abi.
 • Gaia Kooli õpilane vastutab selle eest, et ta:
  • esindab oma kooli nii oma kooli sündmustel kui ka väljaspool;
  • teeb koostööd kiusamise ja vägivalla ärahoidmiseks
  • kuulab ja austab igaühe arvamust;
  • väärtustab keskkonda ja tervislikke eluviise,

 

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)