Kodukord

GAIA KOOLI KODUKORD

Kinnitatud Gaia Kooli juhataja käskkirjaga nr 2 (18.09.2014).

 

I          Üldpõhimõtted

 • Õppetööd ja suhtlemist Gaia Koolis toetab ühtne väärtusruum, mille looja ja hoidja on kooli iga õpilane, töötaja ja lapsevanem.
 • Gaia Kooli põhiväärtused on kirjeldatud kooli arengukavas.
 • Kooli kodukorra järgimine õpilaste, vanemate ning õpetajate poolt on eelduseks harmoonilise, rõõmuküllase ning arendava keskkonna igapäevaseks loomiseks koolis.

 

II         Koolipäev

 • Koolipäev Gaia Koolis algab kl 9.00.
 • Iga koolipäev algab ja lõppeb koolipere ühise ringiga, kus jagatakse mõtteid, soove ja ootusi koolipäeva osas ning antakse tagasisidet möödunud sündmuste kohta.
 • Tunde alustab ja lõpetab klassiõpetaja, kujundades tunni kestuse vastavalt laste vanusele, vajadustele ja õppetööks vajalikele eeldustele.
 • Tualettruumi kasutamiseks tunni ajal küsib õpilane õpetajalt luba.
 • Tunni ajal annab õpilane viisakalt märku, kui soovib sõna. Õpilane oskab austada kaasinimesi, teisi kuulata ning oma sõnajärge oodata.
 • Õpilane hoiab pidevalt korras oma töökoha. Tunni lõppedes kontrollib tunnis olnud õpetaja, et õpilased korrastavad oma töökoha.
 • Laudade, toolide või muude esemete rikkumise avastamisel vastutab puhastamise eest teo põhjustaja, põhjustaja mitteleidmisel teeb töökoha korda selle igapäevane kasutaja.
 • Koolipäeva lõpul korrastab klassiruumi korrapidajaõpilane vastavalt klassi korrapidamise graafikule ning klassis kehtestatud korrapidajaõpilase tööülesannetele.
 • Õpilased võivad kooli ruumides viibida pärast tundide lõppu kokkuleppel klassiõpetajaga või mõne muu aine õpetajaga.
 • Mobiiltelefonid on tundide ajal välja lülitatud või hääletul rezhiimil.
 • Vahetund on ette nähtud puhkamiseks. Vahetunni alguse ja lõpu algklassides kehtestab klassiõpetaja.
 • Kui õpilane ei suuda tunni korda järgida, on koolil õigus nõuda lapsevanema kohalolekut tunnis, tagamaks lapse õppe resultatiivsust.

 

III       Hindamine

 • Gaia Kooli algkoolis toimub sõnaline hindamine.
 • Klassiõpetaja või juhataja teavitab vanemaid õpilaste edasijõudmisest ning arenguvajadustest e-kirja teel vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kalendrikuus.
 • Klassiõpetaja teavitab vanemaid jooksvalt oma klassi laste vajadustest ning võimalikest mahajäämustest või erilistest annetest. Ühiselt leitakse parimad võimalused lapse arengu toetamiseks.
 • Vähemalt kaks korda õppeaastas peab klassiõpetaja õpilasega ja/või tema esindajaga arenguvestluse.

 

IV       Õppest puudumisest teavitamise kord

 • Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda õppetöös vastavalt konkreetse õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele.
 • Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel:
 • õpilase haigestumine või talle tervishoiuteenuse osutamine;
 • läbimatu koolitee või ilmastikutingimused;
 • olulised perekondlikud põhjused;
 • muud kooli poolt mõjuvaks loetud põhjused.
 • Kool peab õppest puudumise kohta arvestust ja teavitab sellest vanemat.
 • Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnis antud õppeülesande täitmisest.
 • Koolipäeva keskel võib õpilane lahkuda koolist ainult klassiõpetaja või klassiõpetaja puudumisel aineõpetaja või juhtkonna loal.
 • Õpilase vanem teavitab klassiõpetajat puudumisest, selle põhjustest ning arvatavast kestusest puudumise esimese päeva hommikul.
 • Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
 • Perekondlikel põhjustel või õpilase muuks pikemaks puudumiseks (reis, treeninglaager vms) esitab lapsevanem juhatajale avalduse hiljemalt 1 nädal enne plaanitava perioodi algust.
 • Kui puudumine kestab 1 või enam nädalat, lepib enne puudumisperioodi õpilase vanem kirjalikult kokku tegevused ja vastutajad õppelünkade ennetamiseks.
 • Põhjendamata puudumiste ja hilinemiste korral rakendab kool kodukorra lisas nimetatud mõjutusvahendeid.

 

V  Üritustel osalemine

 • Gaia Koolis toimuvad üritused, matkad, projektipäevad ja reisid jms. määratakse kindlaks kooliaasta üldtööplaanis õppeaasta alguses. Kõigi ürituste täpne toimumisaeg kujuneb õppetöö käigus.
 • Kooliaasta üldtööplaanis kinnitatud üritused on nähtavad aastakalendris kooli kodulehel. Kõikidest jooksvatest uudistest ja üritustest teavitatakse lapsevanemaid kooli kodulehe, e-postilisti või algklassides õpilaspäeviku kaudu hiljemalt 1 nädal enne sündmuse toimumist.
 • Gaia Kooli poolt korraldatud üritustel osalemisel saadab õpilasgruppi vähemalt 1 õpetaja 10 õpilase kohta.
 • Õpilasgruppi saatev õpetaja vastutab üritusel õpilaste turvalisuse eest.
 • Lapsevanematel on soovitus osaleda kõigil kooli vaba aja üritustel vastavalt oma soovile ja võimalustele.

 

VI Gaia Kooli õpilase käitumise hea tava

Gaia Kooli õpilasel on õigus:

 •  avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamiseks;
 • kuuluda õpilasomavalitsusse;
 • olla omanäoline ja oodata, et seda tunnustatakse;
 • pöörduda õpetaja või mõne teise kooli töötaja poole, kui tunned, et sind on solvatud või mõnel muul viisil õnnetuks tehtud ning saada abi.

 

Gaia Kooli õpilane vastutab selle eest, et ta:

 • esindab oma kooli nii oma kooli üritustel kui ka väljaspool;
 • teeb koostööd kiusamise ja vägivalla ärahoidmiseks
 • kuulab ja austab igaühe arvamust;
 • väärtustab keskkonda ja tervislikke eluviise.
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)