Koduõpe

Koduõpe on Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt tunnustatud õppevorm, mis vastab riiklikule õppekavale.

KODUÕPE SOBIB
teadlikule perele, kus soovitakse vastutada lapse õppimise eest ning ollakse valmis panustama lapse toetamisse; samuti välismaal elavale või palju reisivale perele.

Koduõpe annab vabaduse viia õpet läbi perele sobival moel ja ajal, omas tempos, arvestades pere elurütmi, lapse eripärasid ja huvisid.
Laps saab võimaluse süveneda huvitatud ainesse põhjalikult, õppimine ei ole katkestatud erinevatesse tundidesse minekuga. Võib pikalt lugeda raamatuid näiteks keskajast ja hiljem ette võtta matemaatika.
Koduõpe võimaldab siduda õpitavat rohkem päriseluga, õppides igal pool: käies muuseumis või vanemaga metsas seenel, vaadates filme, kasvatades ise taimi ja loomi, reisides, tehes katseid ja neid läbi arutades.
Lapsel on koduõppel olles aega tegeleda süvitsi oma hobidega.
Koduõpe sobib lapsele, kellele on vaja õppimiseks rahulikumat keskkonda ja vaikust. See annab võimaluse taastuda koolistressist või vastumeelsusest kooli mineku vastu.

Meie koolis saab koduõppel olla, sõltumata elukohast, igast maailma regioonist.

Pikalt koduõppel olles kujuneb lapses välja võimekus olla ennast juhtiv õppija ning leida enda tugevused ja eripärad. Vanemale annab lapsega koos õppimine võimaluse luua lapsega sügavam suhe, tema huvisid ning oskusi tundma õppida. Vanem satub õppija ja õpetaja rolli ning saab uuesti süveneda üldhariduse materjalidesse.

Koduõpe annab jõu ja vabaduse olla oma elu looja.

Kõigis koduõpet puudutavates küsimustes võib pöörduda koduõppe koordinaatori poole – Rita Reisenbuk rita@gaiakool.ee

Allpool peamised infokillud koduõppe osas

VANEMA POOLT JUHENDATUD KODUÕPE
Õppetöö toimub õpilase kodus vastavalt Gaia Kooli õppekavale (mille aluseks on riiklik õppekava), õpilase ja kooli vahel kokku lepitud individuaalsele õppekavale ja õpitulemuste tabelile. (Lingile vajutades on võimalik näha ja alla laadida iga klassi õpitulemuste tabelit.) Õpilane koostab õpimapi.
Lapsevanem koordineerib õppetöö läbiviimist kodus.
Kaks korda aastas toimuvad vestlused koduõppe koordinaatoriga veebi teel. Vestlus toimub õpetaja, õpilase ning lapsevanema vahel ning õpilane annab ülevaate perioodil õpitust. Vestlusel soovime näha õpimappi ja õpitulemuste tabelit.
Õpetaja hindab õpilase edasijõudmist ning juhul, kui õpilane on omandanud õppekavas ette nähtud õpitulemused, viib kool õpilase kooliaasta lõpul üle järgmisse klassi.

KOOLI POOLT JUHENDATUD KODUÕPE
Õppetöö toimub samamoodi õpilase kodus ja vastavalt Gaia Kooli õppekavale ning kokku lepitud individuaalsele õppekavale.
Õppeainetes, milles vanem vajab koolipoolset tuge, võib kasutada õpetaja poolt juhendatud tunde. Õpilane kohtub õpetajaga individuaalselt veebi teel kokkulepitud intervalliga (tavaliselt 1 – 4 korda kuus). Õpetaja annab õpilasele ülesanded ning kontrollib nende täitmist. Koos arutatakse läbi eelneva perioodi teemad, tutvutakse uue osaga ning planeeritakse uue perioodi ülesanded või vesteldakse lapse poolt eelnevalt tutvutud teemadel (pööratud klassiruumi põhimõttel). Kooli poolt juhendatud koduõpe toimub veebi teel Opiq.ee keskkonna toel.
Vanema vastutusel saavutatakse õpitulemused teistes õppeainetes, mida kool ei juhenda.
Kaks korda aastas toimuvad vestlused koduõppe koordinaatoriga veebi teel. Vestlusel arutatakse õpilase edasijõudmist, õnnestumisi ning ette tulnud väljakutseid. Enne vestlust saadab lapsevanem õpetajale täidetud õpitulemuste tabeli ja õpimapi. Nende alusel hindab õpetaja õpilase edasijõudmisest kahel korral aastas.

KUS ÕPE TOIMUB?
Gaia kooli koduõpe on enamasti veebipõhine. Õpetajaga kokkuleppel võivad üksikud tunnid olla koolimajas või lapse kodus.

MILLISTELE KOOLIASTMETELE KODUÕPET PAKUTAKSE?
Teeme koduõpet lastele 1.-9.klassini. Lapse elukoht või sissekirjutus võib olla igal pool maailmas.

MILLINE ON LAPSEVANEMA ROLL?
Vanem peab olema valmis vastutama oma lapse hariduse ja tuleviku eest.
See tähendab lapse õpetamist vastavalt õppekavale kas õpikute abil või külastades õppimist võimaldavaid kohti, iseseisva õppimise rutiini kujundamist, lapsele tagasiside andmist ning püsivat koostööd kooliga.

Hindamise aluseks on Gaia kooli koduõppe hindamisjuhend, mis on koostatud üldise hindamisjuhendi põhjal.

Õpetaja koostab tunnistusele ülevaate õpilase edasijõudmisest lapsevanema poolt täidetud õpitulemuste tabeli, õpimapi, lapse enesehinnangu ja vestluse alusel.
Juhendatud tundide puhul annab õpetaja tagasiside ja hinnangu.
Tunnistus antakse kaks korda aastas – jaanuaris ja juunis või augustis peale vestlust.

Lapsevanem täidab kodulehel oleva vastuvõtu vormi.

Seejärel võetakse kooli poolt perega ühendust ja lepitakse kokku vestluse aeg. Vastuvõtt koduõppele toimub vestluse alusel veebi teel. Vestlusel selgitame välja pere valmiduse koduõppeks ja ootused koolile ning lepime kokku õppe korraldamise üksikasjades.

Koduõppe kehtiv õppemaks on leitav kooli kodulehel. Hind koosneb aastamaksust, millele lisandub individuaalse tunni vajadusel õpetaja tasu ning Opiq.ee õpetaja litsentsi tasu, kui vanem on selle tellinud.

Soovi korral teeme lapsele Opiq.ee keskkonna kasutamise litsentsi.
Paberõpikuid saab vanem laenutada kohalikust raamatukogust (kool õpikuid ei laenuta) ja töövihikuid osta raamatupoest või kirjastusest – AvitaKoolibriMaurusSkriibus
Algklassides soovitame matemaatikas ja eesti keeles paberkandjal tööraamatuid, et laps õpiks kirjutama. Õpikut-töövihikut (või Opiqut) soovitame ka teises ja kolmandas kooliastmes matemaatikas ja eesti keeles.

Lapsevanemal on võimalus kooli kaudu tellida endale Opiqu õpetaja litsents, millega ta saab saata oma lapsele kodutöid ja tagasisidestada nende tegemist.

Koolis füüsiliselt kohal viibides toimuvad:

9. klassi lõpueksamid,

9. klassi proovieksamid aprillis, 

8. klassi loovtööde kaitsmised kevadvaheajal,

4. ja 7. klassi tasemetööd.

Karula grupp toimetab Valgamaal imelises Karula Rahvuspargis

Karula grupi tegevuses osalevad 1. kuni 9. klassi õpilased. Suurt tähelepanu pööratakse individuaalsele tööle, kahel päeval nädalas toimuvad grupitunnid.

Õppimine on tihedalt seotud huviringide tegevusega ja sisaldab ka praktilist tööd laste kodutaludes nii lambakasvatuse, põllutööde kui muude tegevustega seoses. Osaletakse kogukonnaüritustel ning toimuvad ühised väljasõidud-õppepäevad.

Saaremaa koduõppekeskus tegutseb Kaarma endises koolimajas.

Grupis õpib ja tegutseb õpilasi 1.-9. klassini. Kolmel päeval nädalas on koolimaja avatud laste ühistele ettevõtmistele. Toimuvad ühised matkad, põnevad projektid, kohatakse huvitavaid külalisi ja minnakse ka ise põnevatesse paikadesse.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)