Kogukond ja Lapsevanem

Gaia kooli kogukond koosneb õpilastest, koolipersonalist ja lapsevanematest, kes tegutsevad ühises ja ühtses väärtusruumis. Selline koostöö nõuab igalt kogukonna liikmelt avatust, vastutust, partnerlust, austust, usaldust ja sallivust ja see loob arengut toetava koolikultuuri. Iga Gaia Kooli kogukonna liige on ühise väärtusruumi hoidja ja toimib vastavalt väärtuskokkulepetele.
Gaia Kool on kogukonnakool. See tähendab, et laste, perede ja koolikogukonna vahel on tihe koostöö. Samuti toimub koostöö ümbruskonna kogukonnaga. Lapsi kaasatakse kogukonna tegemistesse ning näidatakse eeskujudele toetudes, et hool Maa eest algab oma kodukoha eest hoolitsemisest.

Kooli juhtorganid

Kooli pidaja MTÜ Gaia Hariduse Selts.
Seltsi juhatuse ülesanne on osaleda Gaia kooli juhtimises ja jälgida kooli tegevuse vastavust põhikirjale, arengukavale ja õppekavale.
Kooli Nõukogu töö eesmärgiks on osalemine kooli juhtimises koos kooli pidaja ja juhtkonnaga. Kooli Nõukogu liikmed on kooli direktor, õpetajate esindaja, kelle kandidaat valitakse kooli õppenõukogu poolt, 2 lastevanemate esindajat, kelle kandidaadid valitakse kooli lastevanemate üldkoosolekul, kooli pidaja esindaja.
Õppenõukogu (Õpetajate Nõukogu) liikmeteks on kõik kooli õpetajad ja selle ülesanne on kooli tegevuseks vajalike otsuste tegemine vastavalt õppenõukogu pädevusele. Õpilasesinduse liikmed valitakse õpilaskonna poolt. Selle ülesanne on esindada õpilaste arvamust ning panustada kooli juhtimisse.
Kooli lapsevanemate soovil ja eestvedamisel on võimalik koolile valida Vanemate Kogu, mille liikmeteks on igast klassist 1-2 vanemate esindajat. Vanemate Kogu eesmärgiks on kooli juhtorganite toetamine ning nõustamine.

Järelevalve.

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.
Harjumaa ekspert Piret Hiisjärv  – Piret.Hiisjarv@hm.ee; 56876436; 735 4076

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)