Kogukond ja Lapsevanem

Gaia Kool on kogukonnakool – see tähendab, et lapsevanema panus koolielusse on suurem kui paljudes teistes koolides. Vanemad on oodatud osalema laste õppekäikudel ning kooli suvelaagris, samuti lööma kaasa vajalike argitööde elluviimisel.

 

Klassi vanemate juturingid on kohaks, kus toimub jooksvate küsimuste arutelu ning klassis esilekerkinud probleemide lahendamine. Koolis toimuvad loengud lapsevanematele lastekasvatust ja haridust puudutavatel teemadel.

Kooli struktuur ja esinduskogud

MTÜ Gaia Hariduse Selts on Gaia Kooli pidaja. Seltsi ülesanne on korraldada kooli juhtimist ja jälgida selle tegevuse vastavust põhikirjale, arengukavale ja õppekavale.

Gaia Kooli Nõukogu on kooli kõrgeim juhtkond, mille ülesanne on  kooli juhtimise toetamine nõuandva koguna kooli direktorile ja kooli pidajale.

Kooli Hoolekogu (Vanemate Kogu) ülesanne on kooli juhtimisüksuste toetamine ning nõustamine.

Õppenõukogu (Õpetajate Nõukoda) ülesanne on kooli tegevuseks vajalike otsuste tegemine vastavalt õppenõukogu pädevusele.

 

Järelevalve. Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Harjumaa ekspert Piret Hiisjärv – Piret.Hiisjarv@hm.ee; 56876436; 735 4076

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa ekspert Kristina Johannes – Kristina.Johannes@hm.ee;  5687 6468; 735 4069

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)