Meie Väärtused

Gaia Kooli baasväärtused põhinevad gaia haridusprogrammi neljal peamisel valdkonnal:

  • maailmavaade – väärtus on koostöö
  • majandus – väärtus on muutuste juhtimise julgus
  • ökoloogia – väärtus on jätkusuutlikkus
  • sotsiaalsus – väärtus on individuaalsuse toetamine

 

Gaia Koolis õpitakse riikliku õppekava alusel, üldõppe põhimõtteid järgides. Kooli õppekava põhineb gaia hariduse baasväärtustel ja metoodikal. Õppetöö korraldamisel kasutatakse õuesõppe, elamusõppe ja projektiõppe võimalusi ning lähtutakse gaia hariduse põhiprintsiibist: õppimine läbi praktilise tegutsemise. Kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur.

 

Gaia Kool, mis tugineb kogukondlikele väärtustele, peab oluliseks, et igal perel oleks olemas haridusvalik oma kodukoha lähistel. Kooli loomise üks eesmärk oli toetada maapiirkondade arengut, aidata luua noortele, lastega peredele sobivat elukeskkonda, mille üheks osaks on lapsesõbralikku ja kvaliteetset haridust pakkuv kool, mis ei asuks lapse kodust kaugel.

 

Piirkondlike väikekoolide jätkusuutlikkus on tagatud, kui rakendada juhtimismudelit, kus koolide juhtimist, raamatupidamist, aruandlust jms korraldab üks koolipidaja ning koolid keskenduvad õppetööle. See võimaldab jagada juhtimiskulusid ning tagab pädeva personali olemasolu, kuivõrd igal väikekoolil ei oleks võimalust ega vajadust pakkuda täiskohaga tööd direktorile, raamatupidajale, juristile, eripedagoogile, tugipersonalile.

 

Kooli siht on kasvada Tallinnas gümnaasiumiks ning teistes piirkondades, vastavalt kohalikule vajadusele, kas 6-klassiliseks kooliks või põhikooliks.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)