MTÜ Põhikiri

Mittetulundusühingu Gaia Hariduse Selts põhikiri

 1. Nimi, mittetulundusühingu asukoht
  1.1. Mittetulundusühing Gaia Hariduse Selts, edaspidi: ühing, on isikute vabatahtlik kasumit mittetaotlev ühing.
  1.2. Ühingu nimi on Gaia Hariduse Selts.
  1.3. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Raasiku vald.
  1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
 2. Asutamise aeg
  2.1. Asutatud: 11. märtsil 2014
 3. Tegevuse eemärgid ja nende saavutamise vahendid
  3.1. MittetulundusühinguGaia Hariduse Selts tegevuse eesmärgiks on:
  3.1.1. Üldhariduse võimaluste pakkumine
  3.1.2. Jätkusuutliku eluviisi arendamine
  3.1.3. Tervislike eluviiside ja sotsiaalse tegevuse propageerimine
  3.1.4. Eesti ja maailma kultuuripärandi tutvustamine.
  3.2. Eesmärgi saavutamise vahenditeks on:
  3.2.1. Võimaluste loomine üldhariduse omandamiseks
  3.2.2. Koolituse, sealhulgas täiskasvanute koolituse, (seminarid, loengud, praktikumid, reisid jms.) organiseerimine ja läbiviimine.
  3.2.3. Laagrite korraldamine lastele ja täiskasvanutele.
  3.2.4. Nõuandesüsteemi loomine, konsulteerimine, ekspertiisid, tõlketegevus.
  3.2.5. Kirjastustegevus.
  3.2.6. Samasihiliste kohalike ja piirkondlike ühingute, liitude ja seltside ellukutsumine ja koostöö.
  3.2.7. Arendusprojektide algatamine ja elluviimine.
  3.2.8. Pärandkultuuri väärtuste ning kogukondliku eluviisi tutvustamine.
  3.2.9. Käsitöö, kunstiloomingu ja loomemajandusliku tegevuse praktiseerimine ja eksponeerimine.
  3.2.10. Koostöö riigi-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja füüsiliste isikutega nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.
  3.2.11. Oma tegevuse läbi õiglase ja ökoloogilise maailma kujunemisele kaasa aitamine.
  3.2.12. Gaia haridusprogrammil põhinevate õppekavade väljatöötamine ning nende rakendamine koostöös haridusasutustega.
 4. Ühingusse astumise, sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord
  4.1. Ühingu liikmeks võib astuda sooviavalduse ja ühe liikme soovituse alusel.
  4.2. Ühingu liikmeks astumine ei ole vanuse ega rahvusega piiratud.
  4.3. Ühingusse astuda sooviva isiku sooviavalduse vaatab läbi üldkoosolek ja teatab oma otsusest sooviavaldajale.
  4.4. Ühingust väljaastumisel tuleb sellest juhatusele vähemalt kuu aega ette kirjalikult teatada.
  4.5. Liiget, kes ei täida käesolevast põhikirjast tulenevaid kohustusi, võib ühingu üldkoosolek juhatuse ettepanekul ühingu nimekirjast välja arvata.
  4.6. Väljaastumise või väljaarvamise korral ühingule makstud summasid (k.a. liikmemaksu) ei tagastata.
 5. Liikmed, nende õigused ja kohustused
  5.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.
  5.2. Ühingul on tegev- ja auliikmed.
  5.3. Ühingu tegevliikmel on õigus:
  5.3.1. Valida ja olla valitud ühingu juhatusse ja kontrollorganistesse.
  5.3.2. Osaleda komisjonide ja toimkondade tegevuses.
  5.3.3. Võtta osa üldkoosolekust isiklikult või oma esindaja vahendusel.
  5.3.4. Esitada arupärimisi, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid ühingu juhatuse töö kohta.
  5.3.5. Saada teavet kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes.
  5.3.6. Eelisõigus osaleda kõigil ühingu korraldatud üritustel ja saada võimalikke soodustusi.
  5.4. Tegevliikmed võivad moodustada kohalikke osakondi, mis tegutsevad ühingu üldkoosoleku poolt kinnitatud kodukorra ja käesoleva põhikirja alusel.
  5.5. Ühingu tegevliikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra otsustab üldkoosolek igaks aastaks.
  5.6. Ühingu liikmed on kohustatud juhinduma käesolevast põhikirjast ja tasuma liikmemaksu.
  5.7. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.
 6. Ühingu struktuur, õigused ja kohustused
  6.1. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus.
  6.2. Ühing peab oma liikmete arvestust.
  6.3. Ühing võib vajadusel moodustada struktuuriüksusi linnades ja maakondades.
  6.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik. Ühingul on oma eelarve, arvelduskonto pangas.
  6.5. Ühingul on õigus:
  6.5.1. Sõlmida lepinguid juriidiliste ja üksikisikutega.
  6.5.2. Rakendada oma tegevuse kindlustamiseks palgalisi töötajaid.
  6.5.3. Anda välja stipendiume, preemiaid, toetusi.
  6.5.4. Omada vara.
  6.5.5. Sõlmida ostu-müügi lepinguid.
  6.5.6. Kirjastustegevuseks.
  6.5.7. Omada, pantida, võõrandada vallas- ja kinnisvara, sõlmida seaduse poolt lubatud lepinguid, võtta endale kohustusi ning kohtu ees nõuda ja kosta.
 7. Ühingu juhtorganite nimed, moodustamise kord, pädevus ja volituste tähtaeg.
  7.1. Ühingu kõrgemaks juhtivaks organiks on üldkoosolek, mis peetakse vähemalt kord aastas, millest teatatakse liikmetele kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.
  7.1.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus oma äranägemisel või revidendi (revisjonikomisjoni) või vähemalt 1/10 liikmete kirjalikul nõudmisel.
  7.1.2. Kui juhatus kuu aja jooksul koosolekut kokku ei kutsu, võivad nõudjad seda ise teha.
  7.2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 1/3 liikmete üldarvust.
  7.2.1. Igal ühingu liikmel on üks hääl.
  7.2.2. Otsuse vastu võtmiseks peab selle poolt olema vähemalt 2/3 üldkoosolekul viibivatest liikmetest.
  7.3. Kui koosolek jääb kohalviibivate liikmete vähesuse tõttu ära, siis peetakse järgmine üldkoosolek pool tundi hiljem ja see on osavõtjate arvust olenemata otsustusvõimeline.
  7.4. Üldkoosolekul on õigus otsustada kõiki ühingusse puutuvaid küsimusi, kuid tema ainupädevuses on:
  7.4.1. Ühingu juhatuse ja revidendi (revisjonikomisjoni) ja nende kandidaatide valimine.
  7.4.2. Ühingu aruande ja eelarve kinnitamine.
  7.4.3. Liikmemaksu suuruse määramine ja selle tasumise korra kehtestamine.
  7.4.4. Ühingu põhikirja muutmine ja täiendamine.
  7.4.5. Ühingu tegevuse lõpetamine.
  7.5. Ühingu juhatus on ühe – kuni viieliikmeline ja valitakse üldkoosoleku poolt üheks kalendriaastaks.
  7.5.1. Juhatuse liikmete ja kandidaatide arvu otsustab üldkoosolek.
  7.5.2. Juhatuse liikme väljalangemisel astub tema asemele üldkoosolekul kõige enam hääli saanud kandidaat.
  7.5.3. Ülesandeid jaotab juhatus oma liikmete vahel ise ja valib enda hulgast juhatuse esimehe.
  7.6. Juhatuse pädevusse kuulub:
  7.6.1. Ühingu esindamine ametiasutustes.
  7.6.2. Üldkoosoleku otsuste täitmine.
  7.6.3. Ühingu vara valitsemine.
  7.6.4. Jooksev asjaajamine ja muu tegevus üldkoosoleku poolt määratud piirides.
  7.6.5. Uute liikmete ühingusse vastuvõtmine ja väljaarvamine.
  7.7. Juhatuse koosolekud on otsustusvõimelised, kui kohal on vähemalt 2/3 koosseisust.
  7.7.1. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.
  7.7.2. Juhatuse otsuste jõustumiseks peab olema kohalviibivate juhatuse liikmete ühehäälne nõusolek.
  7.8. Juhatusel on õigus küsimuste paremaks lahendamiseks moodustada eritoimkondi ja neisse vajaduse korral kutsuda mitteliikmeid.
  7.9. Juhatus on kohustatud aasta-üldkoosolekule esitama järgmise aasta tegevuskava koos eelarvega.
  7.10. Ühingu juhatuse esimees koordineerib juhatuse tegevust ja esindab ühingut juriidilistes ja finantsküsimustes.
 8. Revideerimine
  8.1. Ühingu asjaajamist ja vara revideerib üldkoosoleku poolt valitud revident (revisjonikomisjon).
  8.2. Revident (revisjonikomisjon) valitakse üheks kalendriaastaks.
  8.3. Revident (revisjonikomisjon) revideerib vähemalt kord aastas ühingu põhikirjalist ja finantstegevust ning kannab sellest ette üldkoosolekule.
  8.4. Revident (revisjonikomisjon) võib oma tegevuses kasutada audiitori abi.
 9.  Vara tekkimise, kasutamise ja käsutamise kord
  9.1. Ühingu vara moodustub:
  9.1.1. Liikmemaksudest.
  9.1.2. Kursuste tasust.
  9.1.3. Väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, põhikirjalistest eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste pakkumisest.
  9.1.4. Varalistest annetustest ja eraldistest.
  9.1.5. Muudest tuludest, mis on vajalikud ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja pole seadusega vastuolus.
  9.2. Ühingu sissetulekute ja väljaminekute üle peetakse raamatupidamise arvestust ning makstakse makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seaduses ettenähtud korras.
  9.3. Ühingu varade käsutamiseks on volitused ühingu juhatusel.
 10. Põhikirja muutmise ja täiendamise kord
  10.1. Ühingu põhikirja muutmiseks ja täiendamiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul kohalolijatest häältest.
  10.2. Üldkoosolek peab volitama vähemalt üht ühingu juhatuse liiget alla kirjutama muudetud või täiendatud põhikirjale.
 11. Ühingu tegevuse lõpetamine
  11.1. Ühingu tegevuse lõpetamine:
  11.1.1. toimub üldkoosoleku või selle volitusi omava juhatuse otsuse alusel.
  11.1.2. Likvideerimiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline likvideerimiskomisjon ja määratakse ühingu üldkoosoleku või juhatuse viimase koosoleku toimumise aeg, ühtlasi määratakse komisjoni volituste tähtaeg, mis ei või olla lühem kui kaks kuud.
  11.1.3. toimub ühingu üldkoosoleku või juhatuse viimase koosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni tegevuse lõppakt.
  11.2. Vara jaotamine ühingu lõpetamise korral:
  11.2.1. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Põhikiri on kinnitatud Mittetulundusühingu Gaia Hariduse Selts asutamislepinguga 11. Märtsil 2014.

Juhatuse liige: Marit Otsing

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)