Meie Kool

Gaia Kool on 2014. aasta septembris tegevust alustanud erakool, mille eesmärk on pakkuda õpilastele mitmekülgset haridust viisil, mis arvestab ning toetab iga lapse individuaalset eripära.

Õppetöös järgime riiklikku õppekava, kuid kasutame palju õuesõppe ja projektiõppe võimalusi. Kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Inglise keele õpe algab esimesest klassist ja vene keele õpe kolmandast klassist. Lähtume laste vajadusest õppida huvipõhiselt, seega on õppetöö lahutamatult seotud huviringide  tegevusega.

Gaia Kooli eesmärk on pakkuda lapsesõbralikku haridust kodulähedases koolis. Praegu on võimalik tulla õppima 1.-8. klassi ja eelkooli.

Õppeaastal 2020/21 õpib Gaia koolis 172 õpilast.

Õpe toimub Tallinnas, individuaalõppe keskustes ja gruppides Sakus, Karulas ja Harmis. Gaia koolis saab õppida ka koduõppel.
Meie kool sobib peredele, kes väärtustavad loodussõbralikku eluviisi ja kus vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)