Ettevõtlusprojekt

Gaia Kool on uuendusliku õppekava loomise protsessis ning vajab jätkusuutliku arengu põhimõtetele vastava ning Gaia kooli õppesuundadega haakuva ettevõtlusõppe mudeli väljatöötamist. Selle eesmärgi poole püüdlemiseks viiakse Gaia koolis läbi projekt

Jätkusuutliku arengu (Gaia) põhimõtetega haakuva ettevõtlusõppe välja töötamine Gaia koolis

Gaia kooli koostööpartneriks on MTÜ Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL). Ettevõtlusprojekt on suunatud Gaia kooli õpilaste ja pärimuskultuuri ning keskkonnateadlikkust väärtustavate ettevõtete vaheliste sidemete loomisele, koostöö arendamisele ning Gaia kooli õppekavas ettevõtlusõppe põhimõtete kirjeldamisele.

Projekti on planeeritud järgmised tegevused:

  1. Tutvustada Gaia kooli õpilastele ettevõtluse põhimõtteid ja võimalusi, rõhuga jätkusuutlikku arengut, loodushoidu ja pärimust väärtustaval ettevõtlusel. Ettevõtluse suunad haakuvad Gaia kooli põhimõtetega.
  2. Koostööpartneri soovitusel tutvustada ja praktiliselt katsetada erinevaid Gaia kooli õppesuundadega haakuvaid ettevõtlusvorme, külastades erinevaid ettevõtteid, osaledes ettevõtete juures praktilistes töötubades, töövarjupäevadel ja ettevõtete poolt välja pakutavatel koolituspäevadel.
  3. Praktiliselt võtta kasutusele ettevõtlusmoodul “7 sammu” ja viia see läbi ühe kooliaasta jooksul.
  4. Töötada välja ja lisada Gaia kooli õppekavva ettevõtlusõppe põhimõtted ja rakendamise viisid.

Projekti tulemusel valmib Gaia Kooli täiendatud õppekava. Piloottegevuste käigus saadud kogemuste põhjal täiendatud õppekava on aluseks Gaia Kooli edasisele tegevusele ettevõtlusõppe vallas. Projektitegevused panustavad ettevõtlusõppe vormi väljatöötamisse. Läbi tegevuste selgub, mil moel on Gaia koolis kõige parem ettevõtlusõpet läbi viia, et sellel oleks tõhus tulemus.

Projekti tulemusena sõlmitakse head koostöösidemed Gaia kooli ning jätkusuutlikkuse, loodushoiu ning pärimuse vallas tegutsevate ettevõtete vahel. Koostöösidemed on aluseks edasisele pikaajalisele koostööle. Edaspidine koostöö võib sisaldada õpilaste praktikatööde tegemist partnerettevõtete juures, talgute korraldamist ettevõtete juures, kus koolipere saab abiks olla, õpilastele suvise töökoha loomist mõne ettevõtte poolt või õpilasfirmade teket.

Jälgige projekti kulgemist meie projektitegevusi kajastavalt blogilehelt

Lahemaa Pärimuskoja külastus ja töötubades osalemine oktoober 2020

Ettevõtlusprojekti kaasrahastab EL Euroopa Sotsiaalfond. 

Projekti koostööpartneriks on MTÜ Kuusalu Ettevõtjate Liit 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)