Õppe Põhimõtted ja Õppevormid

Peamine kasvatuseesmärk on õnneliku, endaga rahuloleva, kaasinimestest ja keskkonnast hooliva inimese areng. Juhindume põhimõttest: terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

 

Gaia Koolis järgime üldõpetuse põhimõtteid, kasutame õuesõppe ja avastusõppe elemente, õpime läbi mängu ja praktilise tegevuse.

 

Üldõpetus ehk keskustamine on õppekavas olevate ainete seostamise viis, mis püüab intellektualismi mõjul killustunud maailmapilti ühendada. Üldõpetus ei vastandu ainesüsteemile, vaid avardab ja muudab selle elulähedasemaks. Üldõpetus arendab õpilase vaatlusvõimet, iseseisva töö oskust ja mõtlemist, ergutab fantaasiat ja laiendab huvide ringi. Õppeained on seotud looduse või pärimuse teemaga, mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus.

 

Õppetöö läbiviimise aluseks on aastane rütm, mis põhineb rahvuslikel traditsioonidel ning loodusrütmidel. Igal kuul on oma teema, mida käsitletakse kõigis ainetes.

September: Kodu

Oktoober: Mets

November: Pärimused

Detsember: Valgus

Jaanuar: Inimene ja tervis

Veebruar: Eesti ja maailm

Märts: Loomad

Aprill: Vesi

Mai: Maa

 

Igakuise teema läbivaks teljeks on ühe või mitme projekti elluviimine. Projektiks võib olla näiteks raamatu kirjutamine, ettekande tegemine suuliselt või kirjalikult, lauamängu tegemine, uurimustöö läbiviimine vms. Ühe kuu jooksul läbiviidavad projektid on seotud kuu teemaga ja lõimivad erinevaid aineid. Näiteks, Inimese kuu raames õpitakse võõrkeeles inimese kehaosasid ja perekonnaga seotud sõnavara, uuritakse koos vanematega oma suguvõsa ajalugu ja tehakse selllest ettekanne, koostatakse tervisliku toitumise kokaraamat, valmistatakse ühiselt tervislikku toitu.

 

Õuesõpet ja avastusõpet toetavad praktiline tegevus ja mäng. Kooli õppikavas on igal nädalal üks projektiõppe päev, mille raames viiakse tunde läbi praktikute juures (kunstitundide puhul nt sepikoda, kunstniku ateljee vms), külastatakse regulaarselt Eesti muuseume, arhitektuurimälestisi. Loodustundide raames käiakse matkadel ning uurimisretkedel oma valdkonna spetsialisti juhtimisel, reaalainete tunde seotakse igapäevaste eluks vajalike oskustega. Esimeses kooliastmes on õppetöö seotud mänguga, tähtis on laste loomingulisuse avanemine. Teadmiste omandamiseks on

oluline roll positiivsel atmosfääril, vabatahtlikkusel ja rühmatöödel.

Koduõppel ning individuaalse õppekava (IÕK) põhiselt õppimine Gaia Koolis

Gaia Kool on koduõppesõbralik kool. Lisaks koduõppe võimalusele pakume ka paindlikku lähenemist individuaalse õppekava (IÕK) alusel ehk individuaalõppes õppida soovijatele.

Peamised erinevused koduõppe ja individuaalõppe vahel:

Koduõpe

Koduõpet reguleerib EV määrus „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”, mille põhiselt:
Koduõpe on õppetöö korraldamine väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist või vanema taotlusel vanema poolt.
• Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest.
• Vanema taotlusel koduõppel õppivale õpilasele koostab koduõpet läbiviiv isik koostöös kooliga kooli õppekavast lähtudes individuaalse õppekava. Individuaalses õppekavas määratakse kindlaks õpetajad, kes kooli poolt kontrollivad õpitulemuste omandamist

Igale koduõppeõpilasele on Gaia Koolis määratud õpetaja, kes kohtub lapsega  vähemalt ühel korral poolaastas, tutvub tehtud tööga ning kontrollib individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemuste omandamist.

Lapsevanema ülesandeks on lapse õppetöö korraldamine kodus individuaalse õppekava alusel.

Pere ja õpetaja kohtumised toimuvad jaanuaris ning peale kooliaasta lõppu. Kohtumiste põhjal ning koostöös lapsevanemaga koostab õpetaja lapsele tunnistuse.

Individuaalõpe

Individuaalõpet reguleerib Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 18, mille kohaselt:

  • Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas.
  • Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel individuaalne õppekava.

Individuaalõppe lastel on võimalik osaleda nii klassitöös kui ka saada eratunde Gaia Kooli õpetajaga. Sarnaselt koduõppega on igale lapsele määratud oma õpetaja, kes on lapse tugiisikuks ning mentoriks õppeprotsessi käigus.

Individuaalõppes õppijale koostatakse individuaalne õppekava ning tunniplaan, mis lähtub lapse vajadustest metoodika osas ning kus määratletakse, kuidas toimub õppetöö (rühmas, üks-ühele, kasutades ainete lõimimist, projektõpet jms).

Individuaalõppe eesmärgiks on võimaldada igale õppijale jõukohane koormus ning sobilik metoodika õppekava läbimiseks.

Individuaalõppekeskus

Gaia Koolis tegutsevad individuaalõppekeskused. Keskus on tugilaks ühes piirkonnas õppivatele individuaalõppe lastele. Keskuses on tööl õpetaja(d), on olemas õppematerjalid ning loodud toetav keskkond õppe läbiviimiseks.

Individuaalõppekeskusega liitunud pered on kokku leppinud ühise metoodika ning tunniplaani osas. Individuaalõppekeskuse töös on lõimitud projektõpe ja õuesõpe ning kaasatakse perede tuge. Õppetöö toimub Gaia Kooli õppekava põhiselt.

Õppimine individuaalõppekeskuses võimaldab peredel pakkuda oma lastele haridust vastavalt pere väärtustele ning lapse individuaalsust austavalt.

Eestis tegutseb Gaia Koolis neli individuaalõppekeskust: Sakus, Mõisamaal, Harmis ning Karulas.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)