Õppe Põhimõtted ja Õppevormid Põhikoolis

Peamine kasvatuseesmärk on õnneliku, endaga rahuloleva, kaasinimestest ja keskkonnast hooliva inimese areng. Juhindume põhimõttest: terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

Gaia Koolis järgime üldõpetuse põhimõtteid, kasutame õuesõppe ja avastusõppe elemente, õpime läbi mängu ja praktilise tegevuse.

Üldõpetus ehk keskustamine on õppekavas olevate ainete seostamise viis, mis püüab intellektualismi mõjul killustunud maailmapilti ühendada. Üldõpetus ei vastandu ainesüsteemile, vaid avardab ja muudab selle elulähedasemaks. Üldõpetus arendab õpilase vaatlusvõimet, iseseisva töö oskust ja mõtlemist, ergutab fantaasiat ja laiendab huvide ringi. Õppeained on seotud looduse või pärimuse teemaga, mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus.

Õppetöö läbiviimise aluseks on aastane rütm, mis põhineb rahvuslikel traditsioonidel ning loodusrütmidel. Igal kuul on oma teema, mida käsitletakse kõigis ainetes.
September: Kodu
Oktoober: Mets
November: Pärimused
Detsember: Valgus
Jaanuar: Inimene ja tervis
Veebruar: Eesti ja maailm
Märts: Loomad
Aprill: Vesi
Mai: Maa

Igakuise teema läbivaks teljeks on ühe või mitme projekti elluviimine. Projektiks võib olla näiteks raamatu kirjutamine, ettekande tegemine suuliselt või kirjalikult, lauamängu tegemine, uurimustöö läbiviimine vms. Projektid on seotud kuu teemaga ja lõimivad erinevaid aineid.

Õuesõpet ja avastusõpet toetavad praktiline tegevus ja mäng. Kooli õppekavas on ette nähtud projektipäevad ja -nädalad, mille raames õpitakse praktikute juures, külastatakse regulaarselt Eesti muuseume, arhitektuurimälestisi ning teisi põnevaid kohti. Loodustundide raames käiakse matkadel ning uurimisretkedel oma valdkonna spetsialisti juhtimisel, reaalainete tunde seotakse igapäevaste eluks vajalike oskustega. Esimeses kooliastmes on õppetöö seotud mänguga, tähtis on laste loomingulisuse avanemine. Teadmiste omandamiseks on oluline roll positiivsel atmosfääril, vabatahtlikkusel ja rühmatöödel.

Koduõpe Gaia Koolis

Gaia Kool on koduõppesõbralik kool.
Koduõpet reguleerib EV määrus „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”, mille põhiselt:
• Koduõpe on õppetöö korraldamine väljaspool kooli ruume tulenevalt õpilase tervislikust seisundist või vanema taotlusel vanema poolt.
• Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest.
• Vanema taotlusel koduõppel õppivale õpilasele koostab koduõpet läbiviiv isik koostöös kooliga kooli õppekavast lähtudes individuaalse õppekava. Individuaalses õppekavas määratakse kindlaks õpetajad, kes kooli poolt kontrollivad õpitulemuste omandamist
Igale koduõppeõpilasele on Gaia Koolis määratud õpetaja, kes kohtub lapsega vähemalt ühel korral poolaastas, tutvub tehtud töödega ning kontrollib individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemuste omandamist.
Lapsevanema ülesandeks on lapse õppetöö korraldamine kodus.
Pere ja õpetaja kohtumised toimuvad jaanuaris ning peale kooliaasta lõppu. Kohtumiste põhjal ning koostöös lapsevanemaga koostab õpetaja lapsele tunnistuse.

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)