Õppe Põhimõtted ja Õppevormid

Peamine kasvatuseesmärk on õnneliku, endaga rahuloleva, kaasinimestest ja keskkonnast hooliva inimese areng. Juhindume põhimõttest: terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

 

Gaia Koolis järgime üldõpetuse põhimõtteid, kasutame õuesõppe ja avastusõppe elemente, õpime läbi mängu ja praktilise tegevuse.

 

Üldõpetus ehk keskustamine on õppekavas olevate ainete seostamise viis, mis püüab intellektualismi mõjul killustunud maailmapilti ühendada. Üldõpetus ei vastandu ainesüsteemile, vaid avardab ja muudab selle elulähedasemaks. Üldõpetus arendab õpilase vaatlusvõimet, iseseisva töö oskust ja mõtlemist, ergutab fantaasiat ja laiendab huvide ringi. Õppeained on seotud looduse või pärimuse teemaga, mille ümber lõimitakse kogu õppetegevus.

 

Õppetöö läbiviimise aluseks on aastane rütm, mis põhineb rahvuslikel traditsioonidel ning loodusrütmidel. Igal kuul on oma teema, mida käsitletakse kõigis ainetes.

September: Kodu

Oktoober: Mets

November: Pärimused

Detsember: Valgus

Jaanuar: Inimene ja tervis

Veebruar: Eesti ja maailm

Märts: Loomad

Aprill: Vesi

Mai: Maa

 

Igakuise teema läbivaks teljeks on ühe või mitme projekti elluviimine. Projektiks võib olla näiteks raamatu kirjutamine, ettekande tegemine suuliselt või kirjalikult, lauamängu tegemine, uurimustöö läbiviimine vms. Ühe kuu jooksul läbiviidavad projektid on seotud kuu teemaga ja lõimivad erinevaid aineid. Näiteks, Inimese kuu raames õpitakse võõrkeeles inimese kehaosasid ja perekonnaga seotud sõnavara, uuritakse koos vanematega oma suguvõsa ajalugu ja tehakse selllest ettekanne, koostatakse tervisliku toitumise kokaraamat, valmistatakse ühiselt tervislikku toitu.

 

Õuesõpet ja avastusõpet toetavad praktiline tegevus ja mäng. Kooli õppikavas on igal nädalal üks projektiõppe päev, mille raames viiakse tunde läbi praktikute juures (kunstitundide puhul nt sepikoda, kunstniku ateljee vms), külastatakse regulaarselt Eesti muuseume, arhitektuurimälestisi. Loodustundide raames käiakse matkadel ning uurimisretkedel oma valdkonna spetsialisti juhtimisel, reaalainete tunde seotakse igapäevaste eluks vajalike oskustega. Esimeses kooliastmes on õppetöö seotud mänguga, tähtis on laste loomingulisuse avanemine. Teadmiste omandamiseks on

oluline roll positiivsel atmosfääril, vabatahtlikkusel ja rühmatöödel.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)