Õppe Põhimõtted ja Õppevormid Gümnaasiumis

Gaia gümnaasiumis on võimalik õppida mittestatsionaarses õppevormis ehk e-gümnaasiumis. Alates õppeaastast 2024/25 on võimalik õppida nii 10. kui 11. klassis.
Õppimine e-gümnaasiumis võimaldab õpilasel valida õppimise aega, kohta ning kestvust.
E-õpe:
– toetab õppija individuaalset, paindlikku õpirada
– toetab õppija iseseisvust ja enesejuhtimise oskust mentorsüsteemiga
– rakendab tulemuslikult digitehnoloogiat, mis võimaldab valida õppimise aega ja kohta.
– valmistab ette elukestvaks õppeks

Õpilase minimaalne õppekoormus gümnaasiumi jooksul mittestatsionaarses õppes on 72 kursust, mis hõlmavad kõiki riiklikus õppekavas sätestatud kohustuslikke kursusi (va kehaline kasvatus) ning kooli pakutavaid valikkursusi.

Tulenevalt mittestatsionaarse õppevormi erisustest ei ole mittestatsionaarses õppesuunas erinevaid õppesuundi. Kohustuslike valikainetega toetatakse õppija enesejuhtimise ning iseseisva õppimise oskust ning antakse edasi Gaia hariduse alusväärtused.

E-õpe on korraldatud kombineeritult, sidudes kontaktõppe ning e-õppe.

Peamine osa õppetööst toimub virtuaalses õpikeskkonnas Moodle, kus asuvad ainekursuste õppematerjalid ning saab suhelda õpetaja ja kaasõppijatega. Igas kuus on kaks kontaktõppe päeva, kus on võimalik õppida koos õpetajaga, saada konsultatsioone ning juhendamist. Vajadusel korraldatakse kontaktõpe praktilise õppena kas õppekäigu või projektõppe kujul. Iga kursuse lõpus tuleb teha arvestustöö.
E-õppe õppijatele on kooli poolt tagatud toetus, mis aitab noorel kujundada iseseisva õppimise oskuseid. Igale e-õppe õpilasele on määratud mentor, kes toetab õpilast iseseisva õppimise protsessis. Õppetöö alguses läbib iga õppija kohustusliku valikainena kursuse: Ennastjuhtiv õppija. See sissejuhatav kursus aitab õppijal õppida tundma iseennast, seada paika oma õpieesmärgid ning kujundada õpiharjumused.

Tutvu õppetöö korraldusega lähemalt nende kahe dokumendi abil:

e-õppe korraldus 2024/25

e-õppe tunnijaotusplaan
Kui tunned huvi e-gümnaasiumis õppimise vastu, siis leiad info siit: Vastuvõtt Gaia gümnaasiumi

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)