Õpilaste vastuvõtt

 

 

Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid ning hindavad kooli õppesuundasid, milleks on loodusõpe ning pärimuskultuur. Need ained on üldõppe raames lõimitud õppekavasse ning õppetöö käigus elluviidavatesse projektidesse. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne ning panustada grupitegevustesse.
Õppemaks 2021/22 õppeaastal on 1575 eurot aastas. Õppemaksule lisandub toiduraha.
Kui koolis õpib ühest perest kaks last, siis rakendub mõlemale lapsele soodustus -20%. Pere kolmandale lapsele on soodustus -50%.
Soovitame tutvuda Gaia kooli õppekava üldosaga

Veebivorm lapse registreerimiseks 2.-9. klassi õpilase kandidaadiks

NB! Lõppenud on 2021. aasta sügisel alustavasse 1.klassi kandideerimine ja 1.klassi astuvate õpilaste avalduste esitamine!

Septembri lõpus alustavasse eelkooli saab registreeruda aastaringselt.

Veebivorm lapse eelkooli registreerimiseks

Eelkooli kohta saab täpsemat infot Gaia eelkoolist

Vastuvõtu tingimused:
Lapse vastuvõtmine 1. klassi

1. Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse koolis alates jooksva aasta jaanuarist
2. Õpilase eelregistreerimine kooli toimub lapse seadusliku esindaja või eestkostja (edaspidi lapsevanem) poolt kooli kodulehe kaudu esitatud veebivormi alusel.
3. Laste vastuvõtmiseks 1. klassi moodustab direktor vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kelle ülesandeks on viia läbi proovitund ja vestlus kooli tuleva lapse ja tema vanemate või hooldajatega ning komplekteerida klass. Vajadusel kaasab vastuvõtukomisjon kooli tugispetsialiste;
4. Eelisjärjekorras viiakse vastuvõtuvestlused eelregistreerumise järjekorras läbi kooli õpilaste õdede-vendadega ja kooli eelkooli õppes osalenud lastega;
5. Lapse kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, arvestades kooli vastuvõtukomisjoni otsust.
6. Kooli vastuvõetud õpilase lapsevanem esitab kirjalikus vormis taotluse (vorm õppesekretärilt), millele lisab:
a. sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia/sünnitunnistus
b. tervisekaart (perearstilt, hiljemalt augustiks)
c. koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduse kaart
d. pilt õpilaspiletile (fotopaberil)
7. Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu õpilasega või tema seadusliku esindajaga

Õpilase vastuvõtmine 2.-9.klassi
1. 2.-9. klassi võetakse õpilasi vastu vabade õpilaskohtade olemasolul;
2. Õpilase eelregistreerimine kooli toimub lapsevanema poolt kooli kodulehe kaudu esitatud veebivormi alusel.
3. Õpilase vastuvõtmiseks 2.-9.klassi kutsub direktor lapse ja lapsevanema vestlusele, kuhu on kaasatud klassijuhataja ja tugispetsialist. Sobivuse korral kutsub klassijuhataja lapse prooviõppepäevadele;
4. Õpilase sobivuse korral vastavasse klassi, teeb kooli direktor otsuse vastuvõtmiseks arvestades klassijuhataja ettepanekut.
5. Kooli vastuvõetud õpilase lapsevanem esitab kirjalikus vormis taotluse (vorm õppesekretärilt), millele lisab:
a. sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia/sünnitunnistus
b. tervisekaart ( eelnevast koolist )
c. väljavõtte õpilasraamatust (eelnevast koolist)
d. pilt õpilaspiletile (fotopaberil)
e. eelmisest koolist väljastatud individuaalse arengu jälgimise kaart, juhul, kui see on koostatud
6. Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib „Erakooliseaduses“ nõutud lepingu õpilasega või tema seadusliku esindajaga

 

Soovid lisainfot, võta ühendust

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)